Pályázat

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Pályázati feltételeknek megfelelően!
Tel: 30/545-1856

Otthon Melege Program 2017

1996 előtt, hagyományos technológiával épült legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező lakóépületekre lehet pályázni forráskimerülésig, nyílászárók cseréjére, homlokzatok és födémek hőszigetelésére, épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére és megújuló energiák felhasználására utólagos finanszírozással.

Támogatható tevékenységek:

I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása
A pályázat beadását megelőzően saját költségen kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében visszamenőleg támogatás nem igényelhető, azonban a pályázat keretében cseréjük támogatható.

Támogatható korszerűsítések:
1. Fűtött és fűtöttetlen teret elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energia-megtakarítást eredményező cseréje és/vagy felújítása;
2. Az épület nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek cseréjével, beépítésével. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (ablakfólia, gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható);
3. A megfelelő légcsere biztosítása érdekében a nyílászárókba épített, belső igényszintnek megfelelő önszabályozó szellőző elemek beépítése támogatott költség - az új és a megmaradó külső oldali nyílászárók esetében is - a vonatkozó jogszabályok - 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet / 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - előírásainak betartása mellett.

Az új nyílászáró szerkezetek beépítéséhez szükséges szerkezeti elemek (belső-, külső párkány, takarólécek) támogatott költségnek minősülnek. FIGYELEM! A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
Felhívjuk a figyelmet a beépítendő építési termékek esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásaira. A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban jelen pályázat keretében – a Pályázati Útmutató vonatkozó előírásaira figyelemmel – lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.

Támogatható korszerűsítések:
1. Az épület valamennyi fűtött és fűtetlen teret elválasztó – hőhidasság mértékével is számolt – homlokzatának teljes hőszigetelése;
2. Részleges homlokzati hőszigetelés kizárólag abban az esetben támogatható, ha a beruházás keretében a hőszigeteléssel nem érintett részeket már korábban hőszigetelték és egy adott homlokzati sík teljes egészében szigetelésre kerül jelen pályázat keretében;
3. A lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű. Magas tető esetén a lakószint feletti zárófödém teljes felületének (felső síkjának), illetve beépített tetőtér esetén a beépítést határoló szerkezet hőszigetelése.

FIGYELEM! A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

III. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása
FIGYELEM! Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét és egyben a hatályos Tűzvédelmi és Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzatnak eleget tesznek.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan helyiségfűtő és kombinált fűtőberendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyek a 813/2013/EU rendelet értelmében 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.
A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható:

1. Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;
2. Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,
3. Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása,
Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.

IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése
A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, ha a rendszer megfelel az 5. számú mellékletben foglalt előírásoknak, a tervezéskor hatályos jogszabályokban foglalt elvárásoknak, továbbá ha az energiaellátással érintett épület megfelel a vonatkozó energetikai követelményeknek.
A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat.
Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz (a továbbiakban: HMV) rendszert kiegészítő alábbi elemek:

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
2. napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5, áramtermelés céljából);
3. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.
A megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén, amennyiben a megújuló energiát hasznosító rendszer a primer energiaszolgáltató rendszerére közvetlenül csatlakozik, akkor a primer energiaszolgáltatói engedélyének benyújtása szükséges.
Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)

A beruházás teljes költségének összetétele:

A pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból kerül biztosításra.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.
A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek
- 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
- 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
- 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
- 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:

A pályázat keretén belül az 1996 előtt, hagyományos technológiával épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egy lakásos, a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező lakóépületek (családi házak) energetikai felújítására igényelhető támogatás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ugyanazon épületre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy egy magánszemély egy épület vonatkozásában részesíthető támogatásban.
Amennyiben a pályázattal korszerűsíteni tervezett épület több magánszemély tulajdonában áll, úgy bármely, a 3.1 pontban foglalt feltételeknek megfelelő tulajdonostárs jogosult pályázat benyújtására, a további (valamennyi) tulajdonostársak/haszonélvezők tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő, 2. számú melléklet szerinti hozzájárulása esetén.
A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon a pályázónak nyilatkozni kell, hogy a fejlesztéssel érintett épületnek nincs állékonysági problémája a fejlesztés előtti állapotban.

Elszámolható költségek:

Szakértői, tervezői, eljárási költségek:
A támogatás szempontjából a szakértői díj maximális mértéke az elszámolható költség maximum 6%-a lehet, melyből az energetikai számítások és az energiatanúsítványok költsége maximum 100.000,- Ft lehet.
Támogatható Szakértői költségek:
1. energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan) készítésének költségei;
2. gépészeti tervdokumentáció költsége;
3. villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei;
4. gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo);
5. engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége;
6. kéményseprői szakvélemény költsége.


A kivitelezés költségeire vonatkozó előírások:
Vissza nem térítendő támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. Csak és kizárólag energia-megtakarítást eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatóak el.
A vállalkozói/kivitelezői költségvetésben azon tételek tüntethetők fel, amelyek az energia-megtakarítást eredményező beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.
A kivitelezés megvalósítása során kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.
A beépítendő építési termékeknél figyelembe kell venni az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait.
A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően.

Anyagköltségek
A beruházás megvalósítása során kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni. Erről a tényről az elszámolás benyújtásakor a kivitelezőnek nyilatkoznia kell!

Munkadíj
A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet több.
FIGYELEM! A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget, illetve a határoló szerkezetekre vonatkozó hőszigetelési elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.

Pályázattal kapcsoaltos információk:

Telefonszámok: +36 70 945 4250; +36 70 945 4294; +36 70 945 6542
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő – Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00
E-mail: csaladihaz2016@nfsi.hu

Forrás: kormany.hu

Pályázathoz nélkülözhetetlen energetikai tanúsítványokról információk:

Telefonszám: +36 30 545 1856
E-mail: info@energetikaitanusitvanynet.hu
vagy az alábbi ív kitöltésével:

*A csillaggal jelölt mező kitöltése elengethetelten a válaszadáshoz.

Elérhetőségeink:

4025 Debrecen, Petőfi Tér 9. 5.B
Tel: 30 / 545 - 1856.
E-mail: info@energetikaitanusitvanynet.hu
Honlap: www.energetikaitanusitvanynet.hu

 

Helyszíni felmérés minden nap (hétvégén is) akár 19.00 óráig.

Otthon Melege 2016
Energetikai tanúsítvány meglévő és tervezett állapotra pályázati feltételek szerint már 40.000 Ft + ÁFÁ-tól!

Ajánlatkérés: Tel: 30/ 545-1856 info@energetikaitanusitvanynet.hu

vagy személyesen a Petőfi Tér 9 szám alatt